• Zeer scherpe prijzen
 • Hoge kwaliteit
 • Grote voorraad
 • Drive-in loods
 • Zeer scherpe prijzen
 • Hoge kwaliteit
 • Grote voorraad
 • Drive-in loods

Bestelling

Je hebt nog niks in je winkelwagen. Bekijk onze producten

Ook particulieren kunnen bij ons bestellen. Klik hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden van Stemid Houtimport B.V.

Download de algemene voorwaarden (PDF)

Gevestigd te Geldermalsen

KvK nummer: 80725910


Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Stemid Houtimport BV: Verkoper
  Koper: de wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van Stemid Houtimport BV
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met verkoper, alsook op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten waarbij verkoper producten van welke aard ook aan de koper levert.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen verkoper en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en bestellingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens.
 2. Alle acties zijn geldig gedurende de periode dat deze vermeld op de website zijn en indien het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
 3. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Toch kan een product op details afwijken. Verkoper is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarvan. De afbeeldingen zijn derhalve enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
  Artikel 3 Overeenkomst
 4. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt.
 5. Orders door tussenpersonen aangenomen, gelden eerst als door ons aangenomen, zodra zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als inhoud van de overeenkomst.
 8. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
 9. De prijs is exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4. Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper.
 3. Indien verkoper aan koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

Indien koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van koper de hierdoor door verkoper geleden schade te vergoeden.

Artikel 5.  Levering en risico

 1. 1. Wij zijn gehouden de overeengekomen (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd, hebben wij het recht op een redelijke naleveringstermijn zoals gebruikelijk in de houtimport branche.
 2. De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst.
 3. (Af)levering geschiedt af ons adres (Panoven 4, Geldermalsen)
 4. Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 11 van deze voorwaarden zijn ook op deze facturen van toepassing
 5. De levertijd kan door verkoper verlengd worden, indien er zich omstandigheden voordoen zoals genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.

Artike 6. Transport

 1. De wijze van transport, verzending en verpakking en dergelijke wordt, indien daar geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan is verstrekt, door ons als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard eveneens de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de koper in rekening gebracht.
 3. Het lossen van de bestelling geschiedt direct na aankomst. De bestelling wordt in de directe nabijheid van de vrachtwagen gelost. Niet vooraf bestelde aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld achterom brengen, kunnen in verband met de dagplanning niet worden uitgevoerd.
 4. Bij inschakeling van een externe transporteur geschiedt de verzending van zaken steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
 5. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van koper en komt alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de producten en/of derden mocht ontstaan, voor rekening van koper. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat verkoper conform de overeenkomst de producten ter aflevering aanbiedt doch koper om welke reden dan ook niet afneemt.
 6. Koper is verplicht de verkochte producten af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Verkoper is uitsluitend verplicht de producten te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Koper is verplicht de producten aldaar in ontvangst te nemen. Indien koper de afname weigert of nalatig of onvolledig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van koper. Koper zal in dat geval, naast de betalingsverplichting, alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de interest, transportkosten en opslagkosten, verschuldigd zijn.
 7. Indien de koper niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, worden de aangekochte producten gelost voor risico van de koper op of nabij het overeengekomen afleveradres.

Artikel 7. Aanvaarding, reclameren en garantie

 1. Koper dient de producten bij aflevering te controleren. Indien niet terstond na ontvangst van de goederen wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden-op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld-als juist erkend.
 2. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken, zulks tenzij door de wet een langere termijn voor het indienen van reclames wordt gesteld. De wederpartij, die het (af)geleverde niet binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan, dan wel binnen een door de wet gestelde termijn, behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de (af)levering akkoord te hebben gevonden.
 3. Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de zaken ten tijde van de (af)levering daarvan of wegens andere oorzaken voorzover niet elders in deze voorwaarden geregeld, worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 5 dagen na (af)levering van de zaken schriftelijk in ons bezit zijn.
 4. Kleine afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende, gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 5. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij (af)geleverd zijn, de producten niet gebruikt of bewerkt zijn, de producten in de originele verpakking en originele staat en schoon zijn, niet ingebouwd zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd zijn geweest
 6. Eventuele reclames met betrekking tot de door ons gezonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De wederpartij, die binnen deze termijn geen reclame heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met deze factuur.
 7. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg en mits zij zijn vergezeld van een retour-advies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer van de factuur, waarmede de zaken zijn gefactureerd.
 8. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken, waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 9. Reclames door koper geven koper geen bevoegdheid tot opschorting van zijn betalingsverplichting dan wel verrekening.
 10. Bestellingen, die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (maatwerk) van de tegenpartij kunnen nimmer worden geretourneerd.
 11. Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.
 12. Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, zal verkoper aan koper hetzij een billijke schadevergoeding voldoen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde producten, hetzij de producten geheel of gedeeltelijk vervangen, waarbij de overeengekomen te vervangen producten dienen te worden teruggezonden, één en ander te vrijer keuze van de verkoper. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 13. Koper zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie, wanneer het gebrek is ontstaan:
  1. als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of producten niet is/zijn bestemd.
  2. als gevolg van vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken.

Artikel 8. Producteigenschappen en maten

 1. Het door Verkoper geleverde product is een natuurproduct dat kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Door weersinvloeden zoals regen, vocht en zon kan het hout ongelijk verkleurd zijn en/of niet geheel recht zijn. Bijvoorbeeld Douglashout valt in duurzaamheidsklasse III. Dit betekent dat een levensduur van 10-15 jaar gehaald kan worden. Hierop kan geen garantie gegeven worden.
 2. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen. Afwijkingen in breedte en dikte tot 0,5 cm en lengtematen tot 5 cm wordt door Stemid Houtimport BV als binnen de standaard afwijkingen beschouwd.
 3. Voor zover niet beschreven, bepalen de normale handelsgebruiken binnen de branche of er sprake is van een geringe afwijking.

Artikel 9.  Overmacht, niet-toerekenbare niet-nakoming

 1. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waaronder nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.
 2. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt in ieder geval begrepen: tekort aan grondstoffen, werkstaking ,bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportbelemmeringen, brand, oorlog, mobilisatie, overstromingen, ijsgang, te lage waterstanden, epidemieën, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contigentering en bedrijfsstoring bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of andere (natuur-)rampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
 3. Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn, wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
 5. Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie (af)geleverd had moeten zijn.

Artikel 10.  Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper blijft eigenaar van alle door verkoper verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de betaling terzake de door verkoper krachtens overeenkomst (af)geleverde of (af) te leveren zaken.
 2. De wederpartij is vóór de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming van de zaken.
 3. In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het (af)geleverde door of bij de wederpartij verkrijgt verkoper het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door verkoper (af)geleverde (oorspronkelijke) zaken.
 4. Tot aan het tijdstip van betaling is de wederpartij gehouden de zaken op te slaan op een wijze die ze als ons eigendom kenbaar doet zijn, indien verkoper zulks verlangt.
 5. Indien verkoper gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud wordt, toegang verleend tot de door hem geleverde producten. Voor zover nodig machtigt de koper verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.
 6. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zal verkoper het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog (af)geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk (af) geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als verkoper’s eigendom terug te vorderen onder verrekening van reeds betaalde, doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke verkoper op de wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar.
 7. Onverminderd al hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt geregeld, behoudt verkoper zich alle haar toekomende intellectuele eigendomsrechten en daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor.

Artikel 11 Betaling

 1. Indien de wederpartij via de website/internet bestelt dient de betaling van de bestelling te geschieden vóórdat de bestelling wordt verzonden.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling zonder enige korting of schuldvergelijking netto-contant-bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Alle betalingen dienen te worden voldaan in Euro’s.
 4. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum, ingebrekestelling is daartoe niet vereist.
 5. Indien koper met de betaling jegens verkoper in gebreke is, heeft verkoper het recht de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met koper op te schorten tot die betaling, inclusief betaling van vervallen rente en kosten, is geschied, terwijl over de verdere levering-ook indien anders was overeengekomen- contante betaling kan worden geëist. Het vorenstaande laat alle verplichtingen van koper tot nakoming van de verbintenissen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) onverlet. Koper is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens klachten.
 6. Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen hebben over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de tegenpartij, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de tegenpartij zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verder levering, eveneens zekerheid verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 7. Indien de koper met de betaling in gebreke is en verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 10, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.

Artikel 12.  Kosten

 1. Indien koper zich genoodzaakt ziet de incasso op zijn vordering op de wederpartij uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de wederpartij.
 2. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin verkoper voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd
 3. Indien de wederpartij in verzuim is, is de wederpartij een rente verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum. Deze rente bedraagt 1% per maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 13.  Aansprakelijkheid

 1. Behoudens door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van verkoper of diens ondergeschikten, is verkoper niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door verkoper (af)geleverde.
 2. Indien verkoper onverhoopt toch tot vergoeding van schade is gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken overschrijden.
 3. Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de door verzekeraar van verkoper in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden en/of leidinggevenden van verkoper.
 6. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW)
 7. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door koper. Verkoper is niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van door de koper verstrekte gegevens. Koper zal verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de verkoper.

Artikel 15. Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Verkoper en koper zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 2. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Contactgegevens

Stemid Houtimport B.V.

De Panoven 4

4191GW
Geldermalsen
info@stemidhoutimport.nl

0345 570 016

KvK nummer 67464939

Disclaimer

Ondanks de zorg die wij aan onze website besteden kunnen we niet altijd voorkomen dat typ- en rekenfouten op de site voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Beste bezoeker,

Hartelijk dank voor uw interesse in www.stemidhoutimport.nl.

In verband met onze geloofsovertuiging is onze website op zondag gesloten.


Morgen bent u weer van harte welkom!


Met vriendelijke groet,
STEMID HOUTIMPORT B.V.